Framsida

STOR SATSING PÅ JENTEFOTBALLEN I FYLKET

NFF Sogn og Fjordane følgjer opp den nasjonale trenden og satsar stort på jente- og damefotball. Ei eiga fagstilling (50%) dedikert til utvikling av jente og damemiljøa i fylket er ein viktig impuls for å løfte jente- og damefotballen og sikre betre utviklingsvilkår i breiddefotballen. Kaupanger damelag har klart å finansiere ytterlegare ei 50 % stilling som sportsleg leiar, slik at søkjarar med rette kvalifikasjonar kan få ei 100 % stilling lokalisert til Sogndal.  

Dette vil vere ei prosjektstilling over 2 år med moglegheit for vidare engasjement. Stillinga vil vere delt mellom krets og klubb, og kontoret blir på Fosshaugane Campus.

-Arbeidsoppgåvene i krets vil vere å skape aktivitet  for og med jenter, rekruttere fleire til fotballrørsla, auke kompetansen på alle nivå i tett samarbeid med andre fagtilsette, følgje opp NFF sin handlingsplan i høve jente- og damesatsing og elles anna utviklingsarbeid. Vedkommande vil vere i eit nasjonalt nettverk av klubbutviklarar, seier dagleg leiar i NFF Sogn og Fjordane, Svein Olav Myklebust.

I Kaupanger damelag vil arbeidet vere i rolla som sportsleg leiar for damelaget med alt det medfører av oppgåver som rekruttering- og oppfølging av spelarar, sesongplanlegging, utviklingsarbeid i klubben og koordineringsarbeid mot samarbeidspartnerar.

-Kaupanger har eit mål om å vere eit stabilt 1. divisjonslag over tid. Det krev stort fokus på rekruttering og utvikling av klubb og samarbeid med andre. No får vi sjansen til å bruke ressursar på ein person som kan kombinere dette med arbeidsoppgåver i kretsen, noko som vil komme jente- og damefotballen i fylket til gode, seier leiar i Kaupanger fotball, Trine Lerum Hjellhaug.

Kaupanger har mellom anna fått finansiell hjelp lokalt frå Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane. I tillegg bidreg Norsk Tipping gjennom Toppfotball Kvinner.  

-Utan desse samarbeidspartnerane hadde det vore umogleg å få på plass siste delen av stillinga. Midlane vi har fått er derfor øyremerka arbeidet for å utvikle jente- og damefotballen i fylket. Som flaggskipet innan damefotballen i fylket, skal vi vidareutvikle det arbeidet vi gjer i dag til det beste for damefotballen i fylket, seier Trine Lerum Hjellhaug.

NFF Sogn og Fjordane og Kaupanger dame har jobba med prosjektet i heile vår, og går ut nasjonalt for å søkje etter rett person. Vi vonar at dette samarbeidsprosjektet vil gje betre utviklingsvilkår både i topp og breidde. Damer er oppfordra til å søkje.

Spørsmål om 50 % stilling i NFF Sogn og Fjordane

Kontakt: Svein Olav Myklebust/90103595                                                 

Spørsmål om 50% stilling i Kaupanger fotball

Kontakt: Trine Lerum Hjellhaug/97545091

KIL U TESTAR UT NYTT KONSEPT I 2018

Vinteren 2016 starta KIL damer opp tiltaket KIL U. Målet var å samle dei mest talentfulle jentene, fortrinnsvis frå Indre Sogn, til ei kvalitetsøkt i veka på Kaupanger saman med jamnaldrande for å skape relasjonar og få referanse på nivået.Tiltaket heldt fram ut 2016 der ein mellom anna drog på Dana Cup med to samansette lag. J16 vann turneringa, og i dag er dei fleste spelarane frå dette gull-laget i troppen til KIL i 1.divisjon.

I 2017 drog KIL U på Gothia Cup der J16 kom til kvartfinalen. Det vart ikkje gjennomført treningssamlingar i 2017, men berre  denne turneringsdeltakinga i Sverige.

På bakgrunn av tilbakemeldingar frå klubbar og dialog med NFF Sogn og Fjordane, ynskjer KIL i 2018 å teste ut konseptet KIL U vidare, men i ei litt anna form enn tidlegare. Tiltaket i 2018 vil omhandle treningar og deltaking på turnering i august for jenter fødd i 2006 og 2005. Bakgrunnen for val av alder er at 12-åringar frå i år tek til på NFF sin landslagsskule. Troppen vil bestå av spelarar frå klubbar i Indre Sogn, der eit av kriteria er at ein har delteke på kretsen sin Coerver fotballskule vinteren 2018, eller er utteken på Sogn sitt sonelag for J13. Tiltaket skal evaluerast etter sesongen.

STOR GÅVE FRÅ SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Kaupanger Fotball sin generalsponsar, Sparebanken Sogn og Fjordane, var i dag tilstades på damekampen mellom Kaupanger og Medkila for å dele ut ei stor gåve til klubben. Gjennom banken sin eigar, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, har banken i dag gitt 200 000 kroner til utvikling av jente- og damefotballen i fylket. Kaupanger har sidan 1985 vore det leiande damelaget i fylket. Kva prosjekt desse midlane skal gå til, vil styret i Kaupanger fotball komme tilbake til på eit  seinare tidspunkt. Kaupanger fotball er svært takksame for gåva og skal nytte den godt i det vidare arbeidet med å utvikle jente- og damefotballen i fylket. Tusen takk!

Atle Hatleberg i Sparebanken Sogn og Fjordane delte ut gåva til leiar i Kaupanger fotball, Trine Lerum Hjellhaug.

Atle Hatleberg i Sparebanken Sogn og Fjordane delte ut gåva til leiar i Kaupanger fotball, Trine Lerum Hjellhaug.