Trafikksikker klubb

I desember 2017 vart KIL fotball sertifisert til trafikksikker klubb. Her ligg retningslinjene våre:

https://static1.squarespace.com/static/56d0134f07eaa02c121af38e/t/5a4e42b70d9297b7532facf9/1515078329604/Trafikksikker+klubb_Kaupanger.pdf

Viktig at alle les godt gjennom desse.

Her er også link til kretsen sin informasjon som vart laga:

https://www.fotball.no/kretser/sogn-og-fjordane/samfunns--og-verdiarbeid/trafikksikker-klubb/kaupanger-trafikksikker-klubb/

God jul og godt nyttår!

Kaupanger fotball har lagt bak seg ein flott sesong. Damelaget rykka opp i 1. divisjon, herrelaget rykka opp i 4. divisjon og rekruttlaget i 3. divisjon damer vart kretsmeistarar. I tillegg har vi hatt mange gode prestasjonar i aldersfastlagd fotball. Også i år har Kaupanger hatt spelarar på landslagstiltak og kretstiltak.

I 2017 har vi vorte sertifisert som NFF Kvalitetsklubb, og det vert jobba godt på dommarsida og anleggssida. Vi har eit flott anlegg som vi er stolte av.

Å halde oppe dette aktivitetsnivået, hadde ikkje vore mogleg utan dei svært mange frivillige som legg ned ei stor mengde timar for klubben. Det er mange jobbar som ikkje er synlege, men utan at dei jobbane vert gjort, får vi ikkje til noko som helst.

Å halde oppe dette aktivitetsnivået, hadde heller ikkje vore mogleg utan alle dei gode samarbeidspartnerane og sponsorane våre.

Vi vil nytte anledninga til å takke kvar og ein av dykk som er med og bidreg i og for Kaupanger fotball.

No er vi i gang med førebuing til ein ny sesong.

Vi ynskjer dykk ei god jul og eit godt nyttår!

Helsing

Styret i Kaupanger fotball

Ungdomsfotballdag med Nils Tore Krosshaug søndag 5. november

"Ungdomsfotballdag" søndag 5. november kl 12.00-15.00 (dette er eit opplegg frå NFF). Me ynskjer at så mange som mogleg stiller på dette, både trenarar (og potensielle trenarar…) i barnefotballen, ungdomsfotballen og seniorfotballen.

Påmelding til Kjell (kjeller70@gmail.com) innan 1. november.
Instruktør: Nils Tore Krosshaug

https://www.fotball.no/…/kurstilbud-…/ungdomsfotballkvelden/

Stordugnad på anlegget laurdag 9. september!

9. september, frå kl. 09, blir det stordugnad på Kaupanger idrettspark. Anlegget begynner å sjå veldig bra ut, men me håpar du vil vere med å ta eit tak saman med oss for å gjere siste finpuss.

Einar Dalaker og co begynner alt torsdag og fredag kveld med maskiner for å  planere uteområda. Det kjem til å vere arbeid på heile anlegget. Målet er å lage anlegget så vedlikehaldsvenleg som mogleg. Skråningar skal planerast, kratt skal hoggast, og området skal såast i slik at alt kan vedlikehaldast med beitepussar og plenklyppar.

Laurdag har me bruk for folk som kan hjelpe til med siste finpuss.

Arbeidsoppgåver:

  • skogrydding
  • raking og såing
  • montering av takrenner
  • montering av reklameskilt
  • demontere gamle innbyttarbenkar
  • rydde opp i premieskapa
  • reparere fotballmål og nett

Det blir felles lunsj, og kan hende ei sosial samling i kveldinga òg :)

Har du tid og lyst til å vere med på dette? Send ei melding til Åse Neraas, tlf. 91764903, eller på Facebook, så har me kontroll på kor mange me blir, og kva utstyr me treng. 

Bli med og ta eit tak for bygda!

-Kaupanger idrettslag-